هنر اعتبارسنجی عاطفی (ارج نهادن بر احساسات خود و دیگران)

تومان42,000

عنوانهنر اعتبارسنجی عاطفی
موضوعارتباط بین اشخاص
نویسندهایمیلی رایت
مترجمستاره پروانه وار
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات121
قیمت