انتشار آثار شما

نویسندگان، شاعران و مترجمان عزیز می توانند جهت چاپ آثار خود با انتشارات تماس گرفته و از راهنمایی کارشناسان این مرکز به صورت رایگان برخوردار گردند.

ارتباط با پشتیبان
انتشارات

آن دسته از فرهیختگانی که در حوزه تاریخ و علوم سیاسی و اجتماعی فعالیت دارند، می توانند آثار خود را در این بخش به چاپ برسانند.

تماس با بخش مشاوره

چنانچه کتابی در حوزه رمان، داستان کوتاه و بلند نوشته اید می توانید آنرا با کمک متخصصین این مرکز به چاپ برسانید

تماس با بخش مشاوره

جهت انتشار اشعار خود می توانید از مشاوره و پشتیبانی کارشناسان این مرکز برخوردار گردید.

تماس با بخش مشاوره