سجده عشق

تومان48,000

داستان واقعی برگرفته از تحول زنی بعد از یک شکست عاطفی و باز شدن دنیای عرفانی به رویش که درراه خودشناسی به استعدادهای کشف نشده ی درون خود پی می برد و از عشق زمینی به عشق خدای خودمی رسد. و نیلوفر پاک درونش را از اعماق سیاهی های درونش کشف می کند.