کویر بی اشک

تومان45,000

 

کتاب مجموعه شعر کویر بی‌اشک مجموعه ای از غزل های استاد اهل قلم منصور رضاییان لنگرودی است. که پس از قدم زدن در گلشن کلمات و خاطره بازی با اندیشه های درونی، سروده هایش را از درختان الهام چیده است. و بی تردید یکی از گهربارترین آثار ادبی معاصر را آفریده است.