جامعه شناسی استبداد

تومان100,000

کتاب جامعه­ شناسی استبداد اثر محمد ضیایی به علل ظهور و دوام نظام استبدادی، افکار و اندیشه­های دیکتاتورها و اوضاع و احوال یک جامعه استبداد زده می­پردازد.

در این کتاب به صورت ساده و روان به جزئیات ظهور یک دیکتاتوری و انواع آن و ویژگی­های هر یک پرداخته شده است اینکه چرا و چگونه یک دیکتاتوری به وجود می­آید و مهمتر اینکه چگونه دوام و استمرار می­یابد با توجه به اینکه در تضاد و عناد با ذات و فطرت پاک و آزاد انسانیست.

همچنین به این موضوع که دیکتاتورها چند نوع هستند و هر کدام، چه مراحلی را طی می­کنند تا به بلوغ خود که مرحله­ای پیش از نابودی و فروپاشیست برسند؛ جریانی که برای همه آنها مشابه و یکسان است و در آن زمان؛ با مشت آهنین در برابر مردمشان ایستاده­اند. وقتی که به روزهای پایانی خود نزدیک شده­اند.