تجلی رؤیاهای قشنگ

تومان65,000

کتاب تجلی رویاهای قشنگ، درباره‌ی دختر و پسری است که در دو قاره‌ی متفاوت و در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند. در این حین هر دو همزمان رویایی را مشاهده می کنند که زندگی آنها را تغییر می دهد. شخصیتهای اصلی داستان درگیر فراز و نشیب های فراوان می شوند. گاهی از زندگی سیر می شوند و خود را در انتهای راه می بینند. اما رویا آنها را تنها نمی گذارد. هر بار که قصد دارند دست از تلاش بردارند، رؤیای زیبای را مشاهده می کنند و آنها را دوباره به سمت زندگی سوق می دهد.