آوای باران

تومان35,000

کتاب آوای باران، شامل مجموع اشعار نو در قالب شعر نیمایی است. اشعار بر دلدادگی ، عشق مادی و معنوی تمایل دارد. و شاعر توانسته است احساسات خود را به گونه ایی زیبا بیان کند.